www.gyemanthegy.eu
Nyilvántartási szám: B/2020/001607; Engedélyszám: E/2020/000034; Engedélyezési szám: E-001630/2017

Engedélyezett képzési programok

Jelentkezz képzésünkre

Képzési programjaink alkalmával a célcsoportjaink számára lehetőséget biztosítunk a képzés során megszerezhető kompetenciák elsajátítására. Az oktatás céljától és célcsoportjától függően szervezünk kis és nagycsoportos képzéseket is. A tananyag moduljait a lehető legnagyobb gondossággal alakítjuk ki, nagyobb figyelmet szentelve az eltérő tudással rendelkezők számára történő megértésre. A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket mi biztosítjuk.

Általános nyelvi képzések és támogatott egyéb nyelvi képzések

1.

Angol C2 1 1 035-KER C2-es szint

E-001630/2017/C001

A képzés célja: A képzési programban megjelölt idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása KER A1 szinttől KER C2 szintig.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
KER A1 szinten:
Szövegértés-Hallás utáni értés: Megérti a személyre, a családra, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá.
Szövegértés-Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével.
Beszéd-Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló formálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak.
Beszéd- Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.
Írás: Tud rövid és egyszerű (például képeslapra nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét.

KER A2 szinten:
Szövegértés-Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét.
Szövegértés-Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható/konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket.
Beszéd-Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen.
Beszéd-Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.
Írás: Tud rövid és egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, pl. köszönőlevelet írni.

KER B1 szinten:
Szövegértés-Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek.
Szövegértés-Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását.
Beszéd-Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Beszéd-Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.
Írás: Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni

KER B2 szinten:
Szövegértés-Hallás utáni értés: Megéri a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek.
Szövegértés-Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejti ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát.
Beszéd-Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét.
Beszéd-Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körbe tartozó témákban. Ki tudja fejteni a véleményét aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.
Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körbe tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek.

KER C1 szinten:
Szövegértés-Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a tévéműsorokat és a filmeket.
Szövegértés-Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket; érzékeli bennünk a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikket és a hosszú műszaki leírásokat is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterülethez.
Beszéd-Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és a kifejezéseket. A nyelvet könnyedén és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét, pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni.
Beszéd-Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.
Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli, Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani.

KER C2 szinten:
Szövegértés-Hallás utáni értés: Minden nehézség nélkül megérti az élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van ideje megszokni az akcentust.
Szövegértés-Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet.
Beszéd-Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik.
Beszéd-Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze
Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi műveket, tud róluk kritikai elemzést írni.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Az első modulba (A1.1) való bekapcsolódás feltétele a programra való jelentkezés mellett az alapvető írás-, olvasás-, és beszédkészség, amelynek mérése, és dokumentálása a felnőttképzési szerződés értelmezése és aláírása által történik, amely megfelelően és teljeskörűen dokumentáltan igazolja s szükséges alapkészségek meglétét. A képzés első tananyag egységébe (A1.1) teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így nyelvi előképzettségre nincs szükség, ahhoz, hogy a jelentkező az első tananyagegységbe bekapcsolódjon. A további tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző tananyagegységbe előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta. Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába abba az esetben is, ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.

Óra szám: a képzési programban megjelölt idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása KER A1 szinttől KER C2 szintig 30 órás modulokra bontva.

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

2.

Német C2 1 1 083-KER C2-es szint

E-001630/2017/C002

A képzés célja: A képzési programban megjelölt idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása KER A1 szinttől KER C2 szintig.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
KER A1 szinten:
Szövegértés-Hallás utáni értés: Megérti a személyre, a családra, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá.
Szövegértés-Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével.
Beszéd-Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló formálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak.
Beszéd- Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.
Írás: Tud rövid és egyszerű (például képeslapra nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét.

KER A2 szinten:
Szövegértés-Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét.
Szövegértés-Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható/konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket.
Beszéd-Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen.
Beszéd-Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.
Írás: Tud rövid és egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, pl. köszönőlevelet írni.

KER B1 szinten:
Szövegértés-Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek.
Szövegértés-Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását.
Beszéd-Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Beszéd-Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.
Írás: Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni.

KER B2 szinten:
Szövegértés-Hallás utáni értés: Megéri a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek.
Szövegértés-Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejti ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát.
Beszéd-Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét.
Beszéd-Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körbe tartozó témákban. Ki tudja fejteni a véleményét aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.
Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körbe tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek.

KER C1 szinten:
Szövegértés-Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a tévéműsorokat és a filmeket.
Szövegértés-Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket; érzékeli bennünk a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikket és a hosszú műszaki leírásokat is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterülethez.
Beszéd-Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és a kifejezéseket. A nyelvet könnyedén és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét, pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni.
Beszéd-Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.
Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli, Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani.

KER C2 szinten:
Szövegértés-Hallás utáni értés: Minden nehézség nélkül megérti az élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van ideje megszokni az akcentust.
Szövegértés-Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet.
Beszéd-Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik.
Beszéd-Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.
Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi műveket, tud róluk kritikai elemzést írni.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Az első modulba (A1.1) való bekapcsolódás feltétele a programra való jelentkezés mellett az alapvető írás-, olvasás-, és beszédkészség, amelynek mérése, és dokumentálása a felnőttképzési szerződés értelmezése és aláírása által történik, amely megfelelően és teljeskörűen dokumentáltan igazolja s szükséges alapkészségek meglétét. A képzés első tananyag egységébe (A1.1) teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így nyelvi előképzettségre nincs szükség, ahhoz, hogy a jelentkező az első tananyagegységbe bekapcsolódjon. A további tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző tananyagegységbe előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta. Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába abba az esetben is, ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.

Óra szám: a képzési programban megjelölt idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása KER A1 szinttől KER C2 szintig 30 órás modulokra bontva.

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

Támogatott egyéb képzések

1.

KOMMUNIKÁCIÓ. KONFLIKTUSKEZELÉS AZ ÖNISMERET FEJLESZTÉSÉVEL

E-001630/2017/D001

A képzés célja: Hatékony interperszonáli kommunikácós készségek és a kompetenciák fejlesztése. A résztvevők önismeretének fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kapcsolatokat létesíteni és építeni, a vitákban és konfliktusok kezelésében aktív szerepet tudjanak vállalni. A képzés konkrét célja a problémakezelés, mint kulcsképesség fejlesztése.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1.A képzésben résztvevő képes lesz önismeretét fejleszteni, egyéni érdeklődését definiálni, megismerni a személyiségtípusokat.
2. A képzésben résztvevő képes lesz feltárni saját kommunikációs hiányosságait és erőforrásait, be tudja azonosítani a kompetenciáit, és megismeri a különböző kommunikációs stílusokat és a konfliktusok típusait.
3. Ismerni fogja a konfliktusok megelőzésének és kezelésének módjait, a konfliktus folyamatát, a döntéshozatali, problémamegoldási stratégiákat.
4. A képzésben résztvevőknek fejlődnek az interperszonális képességei (kommunikáció, együttműködés, problémamegoldás, empátia)

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Alapfokú végzettséget igazoló bizonyítvány

Óraszám: 18 óra
elmélet: 3 óra
gyakorlat: 15 óra


A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

2.

FIATALOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ÖNKÉNTESSÉGRE AZ ÉLETPÁLYAÉPÍTÉS TÁMOGATÁSÁBAN

E-001630/2017/D004

A képzés célja: A fiatalok elköteleződésének segítése az önkéntesség mellett, az önkéntes munkában rejlő lehetőségeik kiaknázására. Annak felismertetése, hogy az önkéntes munka nem csak társadalmi szempontból hasznos, de számukra a munkaerő-piacon érvényesíthető hasznos tapasztalatot ad: - érdeklődésüket kitágítja pályaelképzeléseiket pontosítja referenciagyakorlatot jelenthet általa különböző munkakörökkel ismerkedhetnek meg, transzverzális készségeiket fejleszthetik. ​​​A képzés célja, hogy a fiatalok megismerjék az önkéntességre vonatkozó jogi szabályozást. A társadalmi felelősségvállaláshoz szükséges képességeik és készségeik fejlődjenek és a pályaválasztásukat befolyásoló önismeretük fejlődjön hozzásegítve őket a tudatos döntéshez.

​A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A képzésben résztvevő ismerje meg az önkéntes munka és a társadalmi felelősségvállalás fogalmát. A képzésben résztvevő ismerje meg a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 iránymutatásait és a 2005.évi LXXXVIII.tv-t a közérdekű önkéntes tevékenységről (önkéntes törvény). A képzésben résztvevő képes lesz felismerni saját motivációit, egyéni érdeklődését definiálni és ahhoz adekvát önkéntes tevékenységet választani, valamint motivációs levelet készíteni. A képzésben résztvevő képes lesz önismeretét fejleszteni: feltárni saját erőforrásait, be tudja azonosítani a transzverzív kompetenciáit, azoknak megfelelően képes lesz tudatos döntést hozni és önkéntes munkája során azokat a szervezeti kultúrában hasznosítani.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Alapfokú végzettséget igazoló bizonyítvány

Óraszám: 20 óra
elmélet:     4 óra
gyakorlat: 16 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

3.

A MUNKAKERESÉSHEZ SZÜKSÉGES ETIKAI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

E-001630/2017/D005

A képzés célja: A képzésben résztvevő megismerkedik az álláskereséshez szükséges illemtan, etikett szabályaival. Rendelkezni fog általános illemtani ismeretekkel tudja, hogy a megjelenés és a fellépés tükrözi az embernek önmagával és másokkal szemben állított igényességét. Felkészülhet és átélheti a szituációs gyakorlatok során az álláskeresési, valamint a munkahelyi magatartást, visszacsatolást kap szerepléséről. Az álláskereső saját pozitív énképét, megnyerő fellépését mozgósítani tudja a társadalmi érintkezés során. Az élethosszig tartó tanulás modelljének megfelelően olyan általános etikai készségeket, kompetenciákat is elsajátít, melyek segítséget jelenhetnek az elhelyezkedésben. A társas kapcsolatokon keresztül fejlődik a résztvevők szociális kompetenciája, interperszonális intelligenciája.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1.A képzésben résztvevő tájékozottabbá válik a munkahelyi illemtan területén, ismerni fogja az alapvető etikai normákat.
2.Képessé válik az általános illemszabályok betartására és alkalmazására.
3.A résztvevő tudja, hogy a sikeres álláskereséshez hatékony verbális és metakommunikációra van szükség.
4. Képes lesz a megcélzott álláshoz illeszkedő megjelenésre és fellépésre. A megnyerő fellépés alapja a pozitív énkép.
5. A résztvevők megismerik a munkaetika, munkahelyi kultúra jellemzőit.
6. A munkavállaló viselkedését befolyásoló értékek megismerése.
7. A személyes és társas kompetenciák fejlődése.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: általános iskolai bizonyítvány.

Óraszám: 60 óra
elmélet:     8 óra
gyakorlat: 52 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

4.

AZ ÖNISMERET FEJLESZTÉSE

E-001630/2017/D006

A képzés célja: A képzésben résztvevő képes lesz a tudatos önismereti munkára, az önreflektivitási készségei fejlődnek, az alapszintű önismerethez szükséges kompetenciái fejlődnek, képes lesz a komfort zónájából kilépni, és váratlan vagy számára idegen helyzetekhez pozitív attitűddel viszonyulni, és azokban a személyes erősségeire támaszkodva tapasztalatokat szerezni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1.A képzésben résztvevő ismerni fogja személyiségtípusát (a személyiségtipológiák szerinti besorolását), tanulási stílusát, összetett intelligenciatípusát, a csoportban betöltött – általa preferált- szerepeket.
2. A képzésben résztvevő megismeri a változáshoz való viszonyát és a probléma helyzetekben alkalmazott stratégiáit. Ezáltal képessé válik problémakezelő stratégiáját és kommunikációs stílusát konkrét szituációkhoz igazítani.
3. A képzésben résztvevő képes lesz az egyidejű együttműködésre és önérdekérvényesítésre, interperszonális készségei fejlődnek. Megismeri az identitást befolyásoló tényezőket, képessé válik a homlokzat-, és énvédő mechanizmusokat felismerni, és viselkedését azoknak megfelelően módosítani. 4. A résztvevők képessé válnak önmaguk és mások viselkedésére reflektív megállapításokat megfogalmazni.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Alapfokú végzettséget igazoló bizonyítvány

Össz óra szám: 60 óra
elmélet: 8 óra
gyakorlat: 52 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

5.

A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSE

E-001630/2017/D007

A képzés célja: A képzés célja a hatékony kommunikációs készségek és kompetenciák fejlesztése, az asszertív attitűd fejlesztése, mely hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők eredményesebben tudjanak interperszonális kapcsolatokat létesíteni és építeni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő képes lesz feltárni saját kommunikációs hiányosságait és erőforrásait, be tudja azonosítani a kompetenciáit, és megismeri a különböző kommunikációs stílusokat és az erőszakmentes kommunikációt. A képzésben résztvevőnek fejlődnek az interperszonális képességei (kommunikáció, együttműködés, problémamegoldás, empátia).

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Alapfokú végzettséget igazoló bizonyítvány.

Óraszám: 8 óra
elmélet:    1 óra
gyakorlat: 7 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

6.

Munka és a magánélet összehangolása

E-001630/2017/D008

A képzés célja: Cél a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségek érdekében. A család, illetve magánélet és a munka egyensúly kialakításának, megőrzésének támogatása. A tréning célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1. A képzésben résztvevő önismerete fejlődik: megismeri erősségeit, fejlesztendő készségeit, gondolkodási jellemzőit. Felismeri és megérti a nem asszertív szemléletből (hiányközpontú gondolkodás, tanult tehetetlenség) az asszertivitás eléréséhez vezető utat, ebben a saját szerepét, teendőit. Megérti és értékeli saját- és családja helyzetét, rövid-, közép-, és távoli céljait. Átlátja, értékeli egyéni és családi értékeit, személyes és családi szükségleteit. A résztvevő személy megismeri a nyitott, asszertív viselkedéshez szükséges meglévő erősségeit, illetve fejlesztendő képességeit.
2. A képzésben résztvevő kommunikációs ismeretei és készségei bővülnek az önérvényesítő, erőszakmentes, asszertív kommunikáció és viselkedés módszerekkel. Családtagjaival, társával, barátjával egyszerűbb, hatékonyabb lesz a kommunikáció, gyorsabban jutnak közös megegyezésre. Magabiztosabb lesz családi/magánéletében és a munka világában is. A képzésben résztvevő stressz és konfliktus megelőzési és kezelési ismeretei bővülnek. Azonosítja, értékeli probléma felismerési és stresszkezelési módszereit. Felismeri, értékeli és pozitív irányba fejleszti megküzdési stratégiáit. Könnyebben tud konfliktushelyzeteket megoldani. Az asszertív kommunikáció alkalmazásával képes lesz a stresszhelyzeteket hatékonyabban kezelni.
3. Időgazdálkodási készségek fejlődnek, napi, heti, havi időtervek, arányok kialakítását megismeri. Fejlődik a munkafolyamatok egymásra építésének, összehangolásának készsége, Képes a változó helyzetekben való alkalmazkodásra. Alapvető idő-, erőforrás és családi pénzügyi tervezésre. A meglévő digitális ismeretei és média tudatossága, digitális kompetenciái, pl. eszközhasználat, programismeret fejlődik. Fejlődik a digitális kompetenciája, megtanulja elérni a forrásokat, szükséges tartalmakat (könyv, on-line videó, újság, képek, stb.).
4. Fejlődik a családi élet feladatainak el és beosztási képessége a családtagokkal kialakított konszenzus kialakítás. Képessé válik, újabb erőforrások, emberi kapcsolatok bevonására irányuló arányok és tartalmak, szerepek kialakítására, átalakítására. A képzésben résztvevők empatikus készsége és önérvényesítő képessége fejlődik. Magabiztosabbá, bátrabbá válnak a segítségkérésben, elfogadásban, felajánlásban.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Írás, olvasási, szövegértési képesség megléte.

Óraszám: 20 óra
elmélet: 4 óra
gyakorlat: 16 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

7.

Munkáltatók képzése

E-001630/2017/D009

A képzés célja: Cél, hogy a munkaadót képviselő résztvevő érzékennyé váljon a családbarát vállalati kultúra és működés kezdeményezésére és megteremtésére a bemutatott szemlélet és átadott eszközök által. További cél a képzésben résztvevő ösztönzése és felkészítése a képzést követő gyakorlati lépések proaktív megtételére cselekvési terv készítésével.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1. A résztvevő a gyakorlatban hasznosítható ismereteket sajátítja el és képessé válik a saját szervezete viszonylatában értelmezni a családbarát vállalati működést.
2. A résztvevő fogékonnyá válik az egyedi élethelyzetek szervezeti kereteken belüli kezelésének szükségességére.
3. A résztvevő felkészülté válik a családbarát működést támogató eszközök és lehetőségek tekintetében.
4. A résztvevő képessé válik a szervezet számára releváns és alkalmazható, családbarát működést elősegítő eszközök meghatározására.
5. A résztvevő felkészültté válik az atipikus foglalkozási formák bevezetése és alkalmazása lényegi kereteinek tekintetében.
6. A résztvevő képessé válik más szervezeti jó gyakorlatok adaptálására.
7. A résztvevő képes cselekvési tervet készíteni.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: középfokú iskolai végzettség

Óraszám: 20 óra
elmélet:    13 óra
gyakorlat:  7 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

8.

Munkaerőpiaci reintegrációs képzés

E-001630/2017/D010

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő, munkaerőpiacra visszatérni szándékozó nők, illetve férfiak felkészüljenek az újbóli munkába állásra, fejlődjenek a megcélzott munkaerőpiaci kompetenciáikban, megértsék a rövid és hosszútávú tervezés szükségességét életpályájuk alakításában, kapjanak eszközöket mind a tervezéshez, mind a tervek gyakorlatba, cselekvésbe fordításához.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1. A képzésben résztvevő tudatosabbá válik önismeretében és az önismereti eszközök, technikák használatában.
2. A résztvevő fejlődnek álláskeresési ismereteikben és új álláskeresési technikákat ismernek meg: off-line és online csatornák használatát, képesek lesznek személyes portfóliót készíteni az álláskereséshez és munkaerőpiaci érvényesüléshez.
3. A résztvevők képesek lesznek kommunikálni erősségeiket, és megtanulják, hogyan mutassál be magukat a munkaerőpiac szereplőjeként.
4. Növekszik önérvényesítő képességük, alkalmazni tudják az asszertív kommunikáció eszközeit.
5. Képesek felismerni a változást szükségességét, és felkészülni a munkaerőpiacra való visszatérésből fakadó változásokra.
6. Tervezés képessége: képesek lesznek átgondolni a kiinduló állapottól a kitűzött célig vezető utat a munkába való visszatérésben.
7.Megismeri az üzleti tervezés folyamatát és az üzleti gondolkodás alapjait.
8. Fejlődik a saját élete feletti felelősség vállalásban.
9. Erősödik az a képessége, hogy a megoldásokat keresse és tegyen a megoldás érdekében
10. Munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges személyes erőforrások mozgósításának képessége.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: legalább 8 évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskola végzettség.

Óraszám: 20 óra
elmélet: 4 óra
gyakorlat: 16 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

9.

Társadalmi partnerképzés

E-001630/2017/D011

A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevő képessé váljon arra, hogy érzékenyítse, valamint kölcsönös előnyök alapján együttműködés megteremtésére ösztönözze a hálózat tagjait a fenntartható működés megteremtése érdekében. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek olyan partnerséget, hálózatot generálni, mely a partnerség tagjai által fejlesztett és működtetett szolgáltatások rendszerén keresztül alkalmas az önfenntartó működésre

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1. A résztvevők képesek az információk befogadásával és mások számára történő feltárásával, összefüggések megfogalmazásával, alkalmazásával az új tudás létrehozására, fejlődik az összefüggés-kezelő képességük (kognitív tudásszerző kompetencia), vagyis képessé válnak elősegíteni a résztvevők közötti információcserét, a közös működési elvek kiépítését.
2. A résztvevők képessé válnak a képzés során megismert információk, viszonyok elemzésére, s ennek bázisán összefüggések felismerésére és a lehetőségek feltárására - vagyis fejlődik a résztvevő logikai és kombinatív képessége (kognitív gondolkodási kompetencia). megismerik, és gyakorlati helyzetekben képessé vállnak arra, hogy önállóan alkalmazzák a személyes kapcsolatépítési és együttműködési technikákat és használják a társadalmi tőke hálózatépítésben elengedhetetlen szerepeit.
3. A résztevevők az információk befogadásával és mások számára történő feltárásával, összefüggések megfogalmazásával, alkalmazásával új tudás létrehozására válnak képessé, fejlődik az összefüggés-kezelő képességük (kognitív tudásszerző kompetencia) vagyis képessé válnak önállóan elősegíteni a szervezetek és személyük közötti információcserét, a közös működési elvek kiépítését.
4. A résztvevők a fenntartható humán szolgáltatásfejlesztés alapjainak megismerésével képessé válnak a saját szervezeti értékeik és érdekeik szem előtt tartására.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: érettségit igazoló bizonyítvány

Óraszám: 20 óra
elmélet:     8 óra
gyakorlat: 12 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

10.

Érzékenyítő tréning

E-001630/2017/D012

A képzés célja: A képzés célja a résztvevők társadalmi érzékenységének fejlesztése mind személyes, mind szakmai és állampolgári szinten. Az empátiás készség és az érzelmi (társas) intelligencia fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők elfogadóbbá váljanak a társadalmilag - valamilyen védett tulajdonság okán – hátrányos helyzetű csoportok, és azok tagjai iránt. A képzés hozzájárul, hogy a résztvevők szolidárisabbakká váljanak, felismerjék a társadalmi egymásrautaltság szükségességét. A képzés a társas készségek fejlesztésével hozzájárul a marginalizált csoportokat érő sztereotípiák, előítéletek, és diszkrimináció felismeréséhez szükséges mind munkahelyi szituációkban, mind pedig a magánéleti téren. A képzés további célja, hogy a résztvevők legyenek képesek segíteni a kisebbségi csoportok érdekérvényesítését, tudjanak hozzájárulni az esélyegyenlőségi intézkedések sikeréhez, és ismerjék fel a kirekesztés különböző formáit.


A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1. Ismeretek: • Identitás és védett tulajdonságok • A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról • Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség (méltányosság) közötti különbségtétel. • Tajfel és Gordon Allport elmélete a kategorizáció- sztereótípiák- előítéletek-diszkrimináció vonatkozásában.
2. A résztvevőnek fejlődik az empátiás készsége, társadalmi érzékenysége, az érzelmi intelligenciája
3. A résztvevők megismerik az esélyegyenlőségi intézkedések indokoltságát.
4. A képzésben résztvevőnek fejlődnek a társas készségei (kritikai gondolkodás, érdekérvényesítés, együttműködés, problémamegoldás).

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Alapfokú végzettséget igazoló bizonyítvány

Óraszám: 8 óra
elmélet:    2 óra
gyakorlat: 6 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

11.

Konfliktuskezelési készségfejlesztés

E-001630/2017/D013

A képzés célja: A képzés célja a konfliktusprevenciós eljárások megismerése, a konfliktuskezelési készségek és kompetenciák fejlesztése, az erőszakmentes kommunikáció fejlesztése, mely hozzájárul a résztvevők személyiségének fejlődéséhez. A résztvevők által megismert konfliktustípusok és konfliktus kialakulási folyamatának felismerése, valamint a konfliktuskezelési alapkészségek a vitákban és a konfliktusok megelőzésében és kezelésében aktív szerepet betölteni, mások konfliktus-szituációiban konfliktusmoderátorként fellépni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1.Ismeretek: -Az erőszakmentes kommunikáció jellemzői - Az érzelmi intelligencia (EQ) Daniel Goleman szerint - Eric Barne Ok-keret elmélete - A Johari ablak - A myerss-Briggs-féle típusindikátorok - A konfliktus típusai, okai - A konfliktus kialakulásának folyamata - Konfliktuskezelési módok - Thomas és Kilman elmélete
2. Kialakul a hatékony konfliktuskezelési stratégia kiválasztásra való képesség.
3. Ismerni fogja a konfliktusok megelőzésének és kezelésének módjait, a konfliktus folyamatát, a döntéshozatali, problémamegoldási stratégiákat.
4. A képzésben résztvevőknek fejlődnek az interperszonális képességei (erőszakmentes kommunikáció, együttműködés, problémamegoldás, empátia, érzelmi intelligencia).
5. Fejlődik a személyes hatékonyság, a nézet-és vagy véleményeltérések okainak felfedésére, megértésére, valamint a közös pontok megismerésére való képesség.
6. A konfliktuskezeléshez szükséges személyes és társas kompetenciák feltárása során fejlődik a döntésképesség, a reflektivitás, a kooperáció.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Alapfokú végzettség

Óraszám: 18 óra
elmélet:     6 óra
gyakorlat: 12 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

12.

Munkahelyi hatékonység fejlesztése

E-001630/2017/D014

A képzés célja: A képzés célja, hogy a munkaerőpiacra visszatérni kívánók és a munkaerőpiaci kihívásoknak megfelelni akaró személyek fejlődjenek együttműködő és önérvényesítő kommunikációjukban, tudjanak csapatban dolgozni és alkalmazkodni, képessé váljanak nehéz helyzetekben a változásokat megérteni és követni, konfliktusokat kezelni

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1. Fejlődik az együttműködő kommunikációs képessége: képes felismerni saját szükségleteit, növekszik az önérvényesítő képessége, alkalmazni tudja az együttműködő kommunikáció eszközeit.
2. Fejlődik a csapatmunkára való képessége: egyéni céljait össze tudja hangolni a csoport- és szervezeti célokkal, képes hatékonyan együtt dolgozni más munkastílusú emberekkel.
3. Fejlődik változáskezelési készsége: képes felismerni és megérteni a változás szükségességét, és felkészülni a munkaerőpiacra való visszatérésből fakadó változásokra, alkalmazkodni ezekhez ellenállás nélkül.
4. Fejlődik konfliktuskezelési készsége: megismeri a saját személyiségéhez igazodó konfliktuskezelési stratégiákat, amelyek segítségével képes munkahelyi konfliktusait hatékonyan kezelni, feloldani.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: -

Óraszám: 20 óra
elmélet:     4 óra
gyakorlat: 16 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft. telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

13.

Hatékony munkavégzés a Család és KarrierPONTokban

E-001630/2017/D015

A képzés célja: A résztvevők rendelkezzenek azokkal a képességekkel és ismeretekkel, amelyekkel működtetik a Család és KarrierPONTokat, támogathatják a nők foglalkoztathatóságát, munkaerőpiaci reintegrációját, megvalósíthatják az együttműködést szakmai partnereikkel.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1.A résztvevő együttműködési képessége fejlődik.
2. Megismeri a Család és KarrierPONTok céljait, célcsoportjait és szolgáltatásait, a kapcsolódó feladatokat, folyamatokat és módszertanokat
3. Alkalmazni tudja az ügyfélkezelés eszközeit
4. Fejlődik konfliktuskezelési és asszertív kommunikációs kompetenciáiban
5. Megismeri az on-line tudásmegosztó felület működését.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: érettségi bizonyítvány.

Óraszám: 20 óra
elmélet:     5 óra
gyakorlat: 15 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

14.

A munkakereséshez szükséges viselkedéskúltúra fejlesztése

E-001630/2017/D016

A képzés célja: A képzésben résztvevő megismerkedik az álláskereséshez szükséges viselkedési, és magatartási normákkal. Rendelkezni fog általános illemtani ismeretekkel, tudja, hogy a megjelenés és a fellépés tükrözi az embernek önmagával és másokkal szemben állított igényességét. Az álláskereső saját pozitív énképét, megnyerő fellépését mozgósítani tudja a munkakeresés során. Szituációs gyakorlat során lesz alkalma felkészülni és gyakorolni az interjúhelyzetben való működést, visszacsatolást kap szerepléséről. Az élethosszig tartó tanulás modelljének megfelelően olyan általános ismeretek, kompetenciák átadását is elsajátítja , melyek általános segítséget jelenhetnek az elhelyezkedésben. A társas kapcsolatokon keresztül fejlődik a résztvevők szociális kompetenciája, interperszonális intelligenciája.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1.A képzésben résztvevő ismerni fogja a viselkedési és magatartási normákat, képessé válik az általános illemszabályok alkalmazására.
2.A képzésben résztvevő képes lesz a számára megfelelő munkahely megtalálása érdekében saját pozitív énképét, megnyerő fellépését mozgósítani.
3.Ismerni fogja a társadalomban általánosan elfogadott viselkedési szabályokat és normákat.
4.A résztvevő tudja, hogy a sikeres álláskereséshez hatékony verbális és metakommunikációra van szükség. Tudatosan képes öltözködését, megjelenését az állásinterjúhoz igazítani.
5. A résztvevők megismerik a munkaetika, munkahelyi kultúra jellemzőit.
6. A résztvevők tájékozottabbá válnak az illemtan területén, képesek lesznek a megcélzott álláshoz illeszkedő megjelenésre és fellépésre.
7. Ismerjék a „netikett” szabályait, legyenek tisztában a helyes „okos” telefonhasználattal.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: alapfokú végzettség

Óraszám: 60 óra
elmélet: 8 óra
gyakorlat: 52 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

15.

A munkakereséshez szükséges kompetenciák fejlesztése

E-001630/2017/D017

A képzés célja: A képzésben résztvevő a korszerű álláskeresési technikák elsajátításával és alkalmazásával képes lesz feltérképezni a lehetőségeket, megfogalmazni konkrét elképzeléseiket, céljait a sikeres álláskereséshez. Az álláskereső saját belső motivációit, önérvényesítő magatartását mozgósítja a munkakeresés során. Rendelkezni fog munkerő-piaci ismeretekkel, több módszer, on-line technika alkalmazásával képessé válik az önálló álláskeresésére, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. Megismerkedik a korszerű szakmai önéletrajzok típusaival, azok jellemzőivel, a motivációs levél írásának, álláspályázat összeállításának technikájával. Szituációs gyakorlat során lesz alkalma felkészülni és gyakorolni az interjúhelyzetben való működést, visszacsatolást kap szerepléséről.


A képzés során megszerezhető kompetenciák:
1.A képzésben résztvevő ismerni fogja a munkaerőpiac fogalmát, jellemzőit, képessé válik arra, hogy tájékozódjon az őt érintő munkaerő-piaci lehetőségekről.
2.A képzésben résztvevő képes lesz álláskeresési ismeretek elsajátítására, önálló álláskeresésre.
3.Ismerni fogja a korszerű szakmai önéletrajzok típusait, azok jellemzőit, a motivációs levél írásának, álláspályázat összeállításának technikáját.
4.A résztvevők megfelelnek az információs társadalom legalapvetőbb elvárásainak, azaz alap szinten tudják használni a számítógépet és az internet, javítva ezzel munkaerő-piaci lehetőségeiket.
5. A képzésben résztvevők megismerik a különböző álláshirdetési felületeket, korszerű álláskeresési technikákat, képesek lesznek felvételi interjúra felkészülni.
6. A résztvevők képessé válnak kapcsolati tőkéjük aktivitására az álláskeresés érdekében.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: alapfokú végzettség.

Óraszám: 60 óra
elmélet:    10 óra
gyakorlat: 50 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

Minősített képzési programmal rendelkező képzések

1.

Fűkaszáló gép használata

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők a képzés végére elsajátítsák a fűkaszáló gép használatához szükséges alapvető ismereteket, készségeket és kompetenciákat, alkalmassá váljanak a fűkaszáló kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
- Gépbiztonsági és üzembiztonsági ellenőrzést végez
- Üzembe helyezi a gépet
- Gépet üzemeltet, karbantart
- A gépet üzemen kívül helyezi
- Munkakezdéshez szükséges feladatokat végez
- Kisgépet kezel
- Betartja a munkavédelmi és különleges munkabiztonsági előírásokat

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

Tervezett képzési idő: 40 óra
elmélet:                       12 óra
gyakorlat:                    28 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben.
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

 

2.

Kézműves térkőgyártás folyamata

A képzés célja: A képzés célja olyan ismeretek átadása, illetve olyan készségek és kompetenciák kialakítása, melyekkel a szakmai előképzettség nélküli képzésben résztvevők képessé válnak kézműves módszerekkel egyedi lépőkövek, térkövek készítésére.
A képzés célja továbbá, hogy ösztönözze a felnőtt lakosság részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a társadalmi és munkaerő-piaci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
- Képesség:
Részt vesz az egyedi lépőkövek/térkövek gyártásához kapcsolódó mérések és számítások végzésében
Az egyedi térkövek/ lépőkövek gyártása során betartja és betartatja balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat
Részt vesz az egyedi lépőkő/térkő gyártáshoz szükséges alapanyagok ős speciális öntőformák előkészítésében (pl.: rebarbara levél, szitaráma)
Részt vesz egyedi sablon (öntőforma) szerelésében egyedi lépőkő/térkő gyártásához, tisztít és tapadásmentesír formaleválasztó anyaggal
Részt vesz az egyedi lépőkövek/térkövek gyártásához szükséges beton és szükség esetén műkő megkeverésében
Segít bedolgozni az egyedi lépőkövek/térkövek gyártásához használt anyagokat (koptatóréteg, hálóval erősített hátbeton réteg) a műveleti sorrendnek megfelelően az öntőformában
Részt vesz az utókezelésben az egyedi lépőkövek/térkövek gyártása során
Segít a legyártott egyedi lépőköveket/térköveket szakszerűen tárolni, raktározni

- Attitűd:
Precízen, odafigyelve végzi a méréseket számításokat
Tőle telhető legnagyobb gondossággal jár el munkavégzés közben, hogy elkerülje a baleseteket és hogy ne szennyezze a munkakörnyezetét.
Körültekintően végzi az alapanyagok, szerszámok és zsaluelemek előkészítését
Magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a technológiai utasításban foglaltakat
Szem előtt tartva a minőségi követelményeket keveri a betont/műkövet
Magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a technológiai utasításban foglaltakat
Szem elött tartva a minőségi követelményeket utókezeli betont/műkövet
Szem elött tartva a minőségi követelményeket tárolja az elemeket

- Felelősség, autonómia:
Segítséggel végzi, folyamatos önkontrollal a méréseket számításokat
Teljes mértékben felelősséget vállal saját és a munkaterületen tartózkodók testi épségéért és a munkaterület környezetkímélő tisztántartásáért. Ökotudatos módon, segítséggel, szelektálva gyűjti a keletkezett hulladékot.
Felügyelet mellett végzi, segítséggel a szokásos időtartam alatt az alapanyagok, szerszámok zsaluelemek előkészítését
Felügyelet mellett végzi, segítséggel, a szokásos időtartam alatt a technológiai sorrendnek megfelelő műveleteket
Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat keveri a betont/műkövet
Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat dolgozza be az anyagokat
Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat utókezeli a betont
Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat tárolja az elemeket

Óraszám: 70 óra
elmélet:    30 óra
gyakorlat: 40 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

3.

Munkaerőpiaci reintegrációs képzés

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő, munkaerőpiacra visszatérni szándékozó résztvevők, felkészüljenek az újbóli munkába állásra, fejlődjenek munkaerőpiaci kompetenciáik, megértsék a rövid és hosszútávú tervezés szükségességét életpályájuk alakításában, kapjanak eszközöket mind a tervezéshez, mind a tervek gyakorlatba, cselekvésbe fordításához.
 

 A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Munkaerőpiaci sajátosságok, motiváció, karriertervezési technikák megismerése.
Személyes kompetenciák: Asszertív kommunikáció, Meggyőzés, érvelés, Felelősségtudat, Önállóság, Hatékonyság, Tudatosság, Motiválhatóság, Együttműködés
Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés, Kapcsolatteremtő készség, Szervezőkészség, Problémamegoldás, Kapcsolatfenntartókészség, Kezdeményezőképesség
Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtés, Meggyőzőkészség, Érvelési készség, Határozottság
 

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: -

Óraszám: 30 óra
elmélet:     9 óra
gyakorlat: 21 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

Szakképesítés

1.

Demencia gondozó

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Demencia gondozó szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. A képzés célja továbbá, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglakoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Megfogalmazza a demenciával élő személy támogatásának, a társszakmákkal, interprofesszionális munkacsoportban interprofesszionális (a továbbiakban: IP) megvalósuló együttműködésének lehetséges módjait, módszereit.
A team-en belül ellátja a demenciával élő személy közvetlen gondozásával összefüggő feladatokat, részt vesz a demenciával élő személy kísérésében, foglalkoztatásában, a demenciával élő személy családtagjainak támogatásában.
Megérti a betegség kialakulásának folyamatát. A rendelkezésére álló információk alapján egyéni gondozási tervet készít a demenciával élő gondozott számára.
Felismeri a betegség korai tüneteit.
Alkalmazza az egyéni bánásmód és személyközpontú ellátás módjait.
Segítséget nyújt a demenciával élő személy részére a kognitív zavarok enyhítése szükséglet megjelenése esetén.
Osztályozza a fellépő tünetegyütteseket a demencia stádiumának azonosítására.
Felismeri a BPSD tüneteket és a megfelelő viselkedés alkalmazásával képes úgy reagálni, hogy azok egyensúlyban tarthatók legyenek.
Munkája során alkalmazza a hatékony, speciális (demenciával élő személlyel való) kommunikáció eszközeit, mintáit a gondozó-beteg, gondozó-hozzátartozó kapcsolatokban.
Kapcsolatba hozza a beteg egyéb testi állapotainak jellemzőit a BPSD tünetekkel.
Felismeri a saját és a hozzátartozók egészségét veszélyeztető stressz faktorokat.
Felismeri az egyén mindennapi tevékenységében megjelenő zavarokat, és ehhez igazítja a gondozási, ápolási ellátás folyamatát.
Az orvosi diagnózis megállapítása után mellérendeli az ápolási diagnózisokat és azokat a gyakorlatban alkalmazza.
Együttműködő kapcsolatot tart fenn a gondozott családjával.
Segítséget nyújt a demenciával élő személy és családja számára a rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételéhez.
Szükség esetén folyamatosan és hatékonyan beavatkozik a prehospitális tünetek, veszélyhelyzetek megjelenésekor.
Felismeri az öregedéssel járó társadalmi és szociális kihívásokat.
Alkalmazza a demenciával élő személlyel való speciális kommunikációt.
Felismeri az abúzusra utaló jeleket.
Felelősségteljes, korrekt, agresszivitást kerülő, szakmaiságot előtérbe helyező, a kulturális másságot és eltérő értelmezési alapot elfogadó, a beteg érdekeit szem előtt tartó módon kommunikál.
Személyre szabottan kiválasztja azokat az eszközöket, amelyek a demenciával élő személy szükségleteinek kielégítésében optimálisak.
Megérti és tisztázza a demenciával élő személy spirituális igényét.
Munkája során, testi-lelki egészségének megóvása érdekében alkalmazza kiégés megelőzésére szolgáló spirituális eszközöket.
Munkája során alkalmazza a személyközpontú gondozás összetevőit, mint a támogató és a gyengítő hozzáállás.
A gyakorlatban alkalmazza az „én-támogató” alapelveket és a „Legjobb Barát Modell” gondozási módszert.
Gondoskodik a demenciával élő személy foglalkozásokon való részvételéről, biztosítja az oda való eljuttatását.
Megszervezi, lebonyolítja a csoport-foglalkozásokat, az általa ismert, a demenciával élő személy foglalkoztatását biztosító, illetve lehetővé tevő gyakorlatok alkalmazásával.
Konstruktív javaslataival hozzájárul a demenciával élő személy otthonának, fizikai környezetének biztonságosabbá tételéhez.
Tájékoztatást ad a demens betegnek, illetve hozzátartozójának a jogvédelemmel kapcsolatban elérhető információkról.
Az IP team tagjaként szorosan együttműködik az elrendelő orvossal, észrevételeivel támogatja az ellátotti jogok érvényesülését.
Pszichésen támogatja a demenciával élő személyt az élet elengedése során.
A demenciával élő személyt az életelvesztés folyamatában kíséri.
Megfogalmazza és elemzi az esetekhez kötődő értékdilemmákat.
Reflektíven igyekszik megítélni a gondozott lelki egyensúlya változásait, a kritikus helyzetekben segítséget kér.
A gondozási tevékenységet segítő változást kezdeményez a demenciával élő személy és hozzátartozóik érdekei közvetítésével intézményi vagy helyi szinten.
Alapvető digitális kompetenciái és információkezelési képessége alapján táblázatokat használ, szövegeket szerkeszt, levelez. Konstruktívan és tudatosan használja az online kommunikációs eszközöket, csatornákat.
Szakmai dokumentációkat (jogszabályok, szabályzatok, munkaköri leírás, protokollok), értelmez és használ munkavégzése során.
Digitális kompetenciái birtokában az online térben is tájékozódik, rendszeresen képzi magát.
Kezeli az ápolási dokumentáció vezetéséhez, a szervezetben alkalmazott digitális programot.
Gondozási és foglalkoztatási tervet készít hagyományos és elektronikus formában is.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

Szociális és egészségügyi területen szerzett alapképesítés:
A 12/2020. kormányrendelet szerint:
Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03)
Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06)
Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05)
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04)
Ápoló (5 0913 03 01)
Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02)
Gyakorló ápoló (5 0913 03 04)
Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09) 
A 150/2012. (VII. 06.) Kormányrendelet szerint:
52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
32 723 01 Ápolási asszisztens
55 723 01 Ápoló
54 720 01 Egészségügyi asszisztens
55 762 01 Foglalkozás-szervező
55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
55 762 02 Gerontológiai gondozó
52 723 01 Gyakorló ápoló
54 723 02 Gyakorló ápoló
52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens
52 723 03 Gyakorló mentőápoló
54 723 01 Gyakorló mentőápoló
55 723 11 Mentőápoló
55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó
54 762 02 Szociális asszisztens
34 762 01 Szociális gondozó és ápoló
54 762 03 Szociális szakgondozó
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről
szociális munkás
okleveles egészségügyi szociális munkás
okleveles szociális munkás
gyógytornász
fizioterapeuta
okleveles rehabilitációs szakember
mentálhigiénikus
diplomás ápoló
szociálpedagógus
szociális menedzser
gerontagógus

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető ápoló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés munkatárs) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai gyakorlat. 
A gyakorlati időbe nem számít bele: a GYED, GYES időszaka, a harminc napnál hosszabb ideig tartó fizetés nélküli szabadság időtartama, továbbá minden olyan időszak, amikor munkabér kifizetésére nem ált fenn jogosultság.

Óraszám: 600 óra
elmélet:     240 óra
gyakorlat: 360 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

2.

Családellátó

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Családellátó szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.
A képzés célja továbbá, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére. 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Kiválasztja és használja a munkafeladatai ellátásához szükséges szerszámokat, kézi és gépi eszközöket, berendezéseket (konyhai és takarító eszközök, kertészeti eszközök, kisgépek stb.)
Napi feladatok végzése során gondoskodik a rend fenntartásáról, az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. szakszerű használatáról, biztonságos tárolásáról.
A tevékenység végzéséhez szükséges, előírt védőfelszereléseket következetesen használja és megköveteli az egyéni védőfelszerelések rendszeres használatát. 
Részt vesz a zöldségtermesztés munkáiban (vetés, palántanevelés, palántázás, termesztés, betakarítás) és a ház körüli virágok, zöld felületek kezelésében, gondozásában.
Részt vesz a gyümölcs- és szőlőtermesztés gondozási, ápolási, betakarítási feladataiban.
Megfigyeli a hobby- és haszonállatok magatartását, viselkedését. Elvégzi az állatgondozás napi feladatait.
Elvégzi a mindennapi és az időszakos takarítási, fertőtlenítési feladatokat, a lakás teljes területén. Végrehajtja az alsó- és felsőruházat és egyéb textíliák tisztítását, vasalását.
Elvégzi a ház/lakás/lakótér környezetében az aktuális munkákat (lakó-, haszon- és hobbykertek, játszóhelyek, parkok, utak, medencék, szabadtéri tűzhelyek, állattartó épületek, egyéb helyiségek, tárolók stb.). A helyi szokások, lehetőségek figyelembevételével készül fel a kert/szabadtér berendezéseinek kialakításához.
Összeállítja a kiválasztott receptek alapján az adott ételek készítéshez előírt, javasolt alapanyagokat /húsok, zöldség, gyümölcsfélék,  fűszerek stb. Kiválasztja az alapanyagok előkészítéshez szükséges eszközöket, gépeket, kézi szerszámokat, elvégzi az előkészítő műveleteket.
Távolságot, területet mér, összeállítja a megadott hígításnak megfelelően a tisztító, fertőtlenítő folyadékokat. Kiszámolja és kiméri az ételek készítéséhez szükséges mennyiségeket.
Konyhatechnológiai alapműveleteket végez (előkészít, elkészít, befejez, kiegészít: süt, főz, párol, pirít, grillez). Egyszerűbb ételeket főz.
Általános hidegkonyhai feladatokat lát el: reggelit, tízórait, uzsonnát, hideg vacsorát készít.
2-6 személyre megterít, háromfogásos meleg étkezés, vagy hidegtálas vendéglátáshoz. Fogadja a vendéget, ismerteti és felszolgálja az ételt, hozzá illő italt kínál.
Üzleti partnerek, vásárlók fogadását előkészíti.
Szervezi a gyermekek programjait (tanulmányok, szabadidő, játék). Ellátja a gyermekek gondozásával járó alapvető feladatokat, segíti a kisgyermekek fejlődését.
Szervezi és végzi az ellátásra szoruló idős és beteg hozzátartozók gondozásával összefüggő napi háztartási, egészségügyi, tisztálkodási feladatokat.
Szakszerűen és biztonságosan használja az ápolás, felnőttgondozás eszközeit, figyeli az egészségre jellemző tüneteket (légzés, pulzus, láz, vérnyomás, súly, vércukor ellenőrzés).
Baleset, sérülés, rosszullét esetén elsősegélyben részesíti a rászorulót, szükség esetén értesíti a mentőket, a hatóságokat.
Folyamatosan figyeli a mindennapi és az időszaki tevékenységhez szükséges készleteket, a vásárlásokat nyilvántartja, a hiányt pótolja, a minőségi ellenőrzést elvégzi.
Szervezi a család ellátásához szükséges napi feladatokat.
Önállóan készít szövegszerkesztő programmal leveleket, információkat tartalmazó táblázatokat. A megszerzett információkat számítógép felhasználatával rendszerezi.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Iskolai előképzettség: Iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolcnál kevesebb elvégzett évfolyama.

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

Óraszám: 320 óra
elmélet:     128 óra
gyakorlat: 192 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

 

 

3.

Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.
A képzés célja továbbá, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Felméri a nyílászáró és árnyékolástechnikai szerkezet helyét, és csatlakozó szerkezetek geometriáját.
A nyílászáró és árnyékolástechnikai szerkezet anyagait szakszerűen tárolja, előkészíti.
Építészeti terv alapján kiszámítja a nyílászáró és árnyékolástechnikai szerkezetek anyagmennyiségét, megtervezi a beépítés
A beépítendő szerkezetek fogadó felületeit műszeresen és szemrevételezéssel ellenőrzi és szükség esetén javítja.
Az alapanyagokat felhasználási technológiájuknak megfelelően használja fel.
A műszaki tervek alapján kitűzi és beszereli a nyílászáró és árnyékolástechnikai szerkezeteket.
Elvégzi a nyílászáró és az árnyékolás-technikai szerkezetek beüzemelését, programozását és szakszerű használatának betanítását.
Szakszerűen javítja a meglévő, hibás nyílászáró és árnyékolástechnikai szerkezeteket.
Megfelelően használja a szakmai nyelvezetet, a szakterület terminológiáit.
Helyesen alkalmazza a munkavédelmi eszközöket.
Képes a más szakmák képviselőivel való együttműködésre.
Szakszerűen kezeli és tárolja a munkája során keletkező hulladékot.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nem szükséges

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

Óraszám: 240 óra
elmélet:     96 óra
gyakorlat: 144 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

 

4.

Számítógépes adatrögzítő

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Számítógépes adatrögzítő szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.
A képzés célja továbbá, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A tízujjas vakírás módszerével (legalább 100 leütés/perc sebességgel) dokumentumokat készít.
Az elektronikus ügyintézéshez használja a levelező szoftvereket.
Dokumentumszerkesztési feladatokat végez.
A munkaadója érdekkörébe tartozó adatokat, információkat kér, gyűjt, továbbít hagyományos és elektronikus úton.
Elvégzi a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartását, feldolgozását.
Információkat kódol és osztályoz.
Táblázatkezelő programmal kimutatásokat, táblázatokat készít.
Táblázatba, adatbázisba adatokat tölt fel, frissít és korrigál.
Az elkészített táblázatokból – adott szempontok szerint – adatokat lekérdez, egyszerűbb szűréseket végez.
Megjeleníti az adatokat grafikonon és/vagy diagramon.
Iratokat és dokumentumokat kezel.
Ügyviteltechnikai, irodai kommunikációs eszközöket használ.
Biztonságosan és szabályosan működteti az irodatechnikai eszközöket, továbbá elhárítja a kisebb hibákat.
Alkalmazza az az irodai eszközök használatára és az iratkezelésre, irattározásra vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírásokat.
Környezettudatos magatartással végzi a munkakörében előírt feladatait.
Alkalmazza a viselkedésre és öltözködésre vonatkozó általános illemszabályokat és munkaadója által kialakított etikai normákat.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Iskolai előképzettség:alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmény:foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat

Óraszám: 80 óra
elmélet:     8 óra
gyakorlat: 72 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

 

5.

7-8. osztályos felzárkóztató képzés

A képzés célja: A képzésben résztvevő képes legyen az általános iskolai végzettséget megszerezni, hogy ezzel a továbbiakban részt vehessen szakmai és egyéb képzéseken, amelyeknél a befejezett 8. osztály a bemeneti feltétel.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Tanulástechnika: a megfelelő tanulástechnikai mód kiválasztása és hatékony alkalmazása
Matematikai ismeretek: a mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai számítások megalapozása. A matematikai gondolkodás területeinek felhasználásával emelkedik a gondolkodás általános kultúrája, ez formálja, gazdagítja az egész személyiséget. 
Matematikai ismeretek: a mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai számítások megalapozása. A matematikai gondolkodás területeinek felhasználásával emelkedik a gondolkodás általános kultúrája, ez formálja, gazdagítja az egész személyiséget. 
Magyar irodalom területén a különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.
Magyar nyelv: a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályok helyes alkalmazása.
Történelem: a múlt ismereteire épülő műveltség elsajátítása. A nemzeti identitástudat kialakítása. 
Ismeri a legfontosabb társadalmi-történelmi változásokat, azok jelentőségét, ismeri a politikai jogok gyakorlásához szükséges intézményeket.
Kémia: a természetben előforduló és mindennapi tevékenységük során felhasznált anyagok kémiai tulajdonságainak, hatásainak megismerése, segítve a képzésben résztvevőt az anyagok szakszerű felhasználásában, képessé téve őket a kémiai jelenségek, összefüggések megértésére. Egységes természetszemlélet kialakítása, a természettudományos világkép formálása, a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése.
Fizika: a modult tanuló képes lesz a fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos megfigyelésére, a jelenségek megértésére. Egyszerű kísérleteket, méréseket tud végrehajtani. Tapasztalatot szerez a kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában. 
Földrajz: a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek, folyamatainak megismerése, a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközök és módszerek alkalmazása. Átfogó kép szerzése Földünk egészéről.
Biológia: az élővilág és az ember életműködésével, egészével kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: Befejezett általános 6. osztály és a tankötelezettség betöltése

Óraszám: 450 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy.eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

6.

Húsgalamb-tenyésztési alapismeretek

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők a képzés végére elsajátítják a húsgalamb-tenyésztéshez szükséges alapvető ismereteket. 

A képzés célja továbbá, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzésben résztvevő a képzés végére
Ismeri a termelést megalapozó természettudományi, műszaki, technológiai alapfogalmakat,
Ismeri  a húsgalamb-tenyésztés alapjait,
Képes egy húsgalamb-tartó telep működésében szakszerű közreműködésre,
Képes a termelés folyamatában fellépő rutinszerű problémák felismerésére és annak megszüntetésére.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

Óraszám: 30 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.


Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

7.

Digitális alapkompetenciák fejlesztése

A képzés célja: A képzés célja a gyakorlatorientált digitális kompetenciafejlesztés, az informatika alapjaink megismertetése, a számítógép felhasználói szintű használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
A képzés célja továbbá, hogy ösztönözze a felnőtt lakosság részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a társadalmi és munkaerő-piaci szempontból releváns digitális ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.
 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevők ismerik a számítógép felépítését, alapjait, az internet életünkre gyakorolt pozitív hatásait és biztonságos használatát.
A résztvevők ismerik a legfontosabb informatikai alkalmazásokat, képesek a Windows alapokon futó programok kezelésére, illetve fájlok kezelésére és rendszerezésére.
Ismerik a szövegszerkesztő programok alapjait, a mentés, illetve a nyomtatás funkcióit.

Személyes kompetenciák: Megbízhatóság, Felelősségtudat, Precizitás
Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség, Segítőkészség, Motiválhatóság
Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség, Rendszerező képesség, Problémamegoldás, Okok feltárása, Helyzetfelismerés, Általános tanulási képesség

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: 

Óraszám: 30 óra
elmélet:     9 óra
gyakorlat: 21 óra
 

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.
 

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

8.

Kiskerti növénytermesztés ismeretek

A képzés célja: A képzés célja olyan ismeretek átadása, illetve olyan készségek és kompetenciák kialakítása, melyekkel a képzésben résztvevők képessé válnak szakmai irányítás mellett egyszerűbb növénytermesztési munkafeladatok elvégzésére.
A képzés célja továbbá, hogy ösztönözze a felnőtt lakosság részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a társadalmi és munkaerő-piaci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
- Képesség

Szakmai irányítással képes szakszerűen és biztonságosan használni a kiskerti növénytermesztés alapgépeit, alapvető eszközeit, szerszámait
Képes elvégezni a kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, gereblye stb.) felhasználói szintű karbantartását.
Képes felismerni és elkülöníteni a kiskertben termeszthető gabonaféléket, takarmánynövényeket és zöldségféléket.
Részt vesz a talaj-előkészítési munkákban.
Szakmai irányítás mellett részt vesz a tápanyag-utánpótlási feladatok végrehajtásában.
Képes palántát előállítani.
Képes magágyat készíteni, magot vetni.
Kezeli az öntözőberendezéseket, elvégzi a manuális öntözési feladatokat.
Képes felismerni a leggyakoribb növénybetegségeket, kártételeket.
Részt vesz a mechanikus gyomirtási tevékenységben.
Képes elvégezni a növények gondozási, ápolási feladatait.
Képes elvégezni a termések kézi betakarítását.
Képes terméseket tárolni, megakadályozni a tárolás alatti minőségromlást.
Képes betartani a baleset-, munka-, tűzvédelmi szabályokat.
Alapesetben képes elsősegélyt nyújtani.
Képes hatékony csoportos munkavégzésre.

- Attitűd
Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a gépek, eszközök biztonságtechnikai előírásainak betartását
A karbantartási feladatai ellátása során törekszik a pontos, precíz, biztonságos munkavégzésre.
A felismerés során törekszik a pontosságra.
A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a talaj előkészítését, törekedve a minőségi munkavégzésre.
A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a tápanyagutánpótlást, törekedve a minőségi munkavégzésre, a környezetkárosítás kiküszöbölésére.
A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a palántanevelést, törekedve a minőségi munkavégzésre.
A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a növényi magvak elvetését, törekedve a pontosságra, a minőségi munkavégzésre.
Szem előtt tartja az öntözés során a víztakarékossági szempontokat.
Törekszik a kártevőkre, kórokozókra utaló jelek felismerésére.
A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a gyomirtást, törekedve a minőségi munkavégzésre.
Szabálykövető, a növények gondozását, ápolását rendszerezetten végzi.
Törekszik a betakarítás gazdaságos elvégzésére.
A szakmai irányító elvárásai szerint tárolja a terméseket.
Önmagára nézve kötelezőnek fogadja el a baleset-, munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok betartását.
Baleset esetén törekszik a szakszerű elsősegélynyújtásra.
Törekszik a csoportmunkára és az együttműködésre.

- Felelősség, autonómia
Szakmai irányítás mellett felelősségteljesen használja a kiskerti növénytermesztés alapgépeit, önállóan alkalmazza az alapvető eszközeit, szerszámait.
Szakmai irányítás mellett elvégzi az eszközök falhasználói szintű karbantartását.
A szakmai irányíró útmutatása alapján, egyszerűbb esetekben önállóan ismeri fel a kiskertben termeszthető növényeket.
Szakmai irányítás mellett vesz részt a talaj előkészítésében.
Szakmai irányítás mellett végzi a növények tápanyagutánpótlását.
Szakmai irányítás mellett elvégzi a palántanevelést.
Szakmai irányítás mellett részt vesz a növényi magvak elvetésében
Szakmai irányítás mellett elvégzi a növények öntözését.
Szakmai irányítás mellett felismeri a gyakoribb kárképeket, kórképeket. Jelzi, ha a növényen a tüneteket észleli.
Szakmai irányítás mellett, vagy részben önállóan vesz részt a mechanikai gyomirtási feladatokban.
Szakmai irányítás mellett gondozza, ápolja a növényeket
Szakmai irányítás mellett végzi a termesztett növények betakarítását.
Szakmai irányítás mellett elvégzi a termesztett növények tárolását.
Felelősséget vállal a baleset-, munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok betartásáért.
Fontosnak tartja az elsősegélynyújtást.
Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi feladatát.

Óraszám: 160 óra
elmélet:     48 óra
gyakorlat: 112 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

9.

Elsősegélynyújtó képzés

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők a képzés végére elsajátítsák az alapvető elsősegélynyújtó technikákat. A gyakorlatcentrikus képzés elvégeztével a résztvevők megtanulják azokat a szükséges lépéseket, mozdulatsorokat, melyeket rosszullét vagy baleset (akár munkahelyi, akár közúti) esetén a mentők (vagy az orvos) megérkezéséig el kell végezni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek és készségek.

- Személyes kompetenciák: Megbízhatóság, felelősségtudat, Precizitás, Módszeres munkavégzés

- Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség, Kommunikációs készség, Okok feltárása, Helyzetfelismerés

- Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtés, Fogalmazás készség, Meggyőzőkészség, Határozottság

Óraszám: 30 óra
elmélet:     9 óra
gyakorlat: 21 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

10.

Pénzügyi alapismeretek

A képzés célja: A képzés célja a pénzügyi tudatossághoz kapcsolódó készségek fejlesztése, hogy a képzésben résztvevők a képzés végére elsajátítsák a mindennapi életvezetéshez szükséges alapvető pénzügyi ismereteket.
A képzés célja továbbá, hogy ösztönözze a felnőtt lakosság részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a társadalmi és munkaerő-piaci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A pénz és a pénzügyi rendszerek fejlődéstörténetének ismerete
A legfontosabb pénzügyi intézménytípusok sajátosságainak ismerete
A pénzügyi politika részterületeinek az ismerete.
A tőke piac és a nemzetközi pénzügyi piacok működésének ismerete.
A stratégiai vállalati pénzügyi döntésekhez, a befektetési és finanszírozási döntésekhez kapcsolódó alapvető pénzügyi ismeretek..

Személyes kompetenciák: Önállóság, Tájékozottság, Ismeretek helyén való alkalmazása.
Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés, Döntőképesség, Áttekintő képesség, Tanulási motiváció- tanulékonyság.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: -

Óraszám: 30 óra
elmélet:     9 óra
gyakorlat: 21 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

 

11.

Tisztítás-technológiai alapismeretek

A képzés célja: A képzés célja olyan ismeretek átadása, illetve olyan készségek és kompetenciák kialakítása, melyekkel a képzésben résztvevők képessé válnak szakmai irányítás mellett lakó- és munkakörnyezet tisztántartásával kapcsolatos kisegítő takarítói feladatok ellátásra.
A képzés célja A képzés célja továbbá, hogy ösztönözze a felnőtt lakosság részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a társadalmi és munkaerő-piaci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Képesség:
Képes a szakmai fogalmak helyes alkalmazásával kommunikálni a megrendelővel.
Képes határozottan, érthetően kommunikálni a megrendelővel.
Képes betartani a takarítás etikai szabályait.
Képes a kezelőszereket tűzveszélyes, egészségre ártalmas anyagokat az előírásoknak megfelelően felhasználni, tárolni, szállítani.
Képes a védőfelszereléseket rendeltetésszerűen használni.
Képes a munkavégzéshez szükséges kézi tisztító eszközöket és gépeket kiválasztani, szakszerűen és biztonságosan használni.
Képes felismerni a különböző burkolatokat, felületeket.
Képes felismerni a szennyeződések típusát, meghatározni a szennyezettségi fokokat.
Képes a szennyeződéseket, szennyezett oldatokat megfelelően elhelyezni.
Képes rögzíteni a takarítás során alkalmazott alapeljárások és technológiák idő- és anyag ráfordításait.
Képes eltávolítani a tapadó és nem tapadó szennyeződéseket a burkolatokról.
Képes szakszerűen elvégezni a felületek söprését, porszívózását.
Képes az elvárásoknak megfelelően elvégezni a bútorok, berendezési tárgyak törlését.
Képes visszaállítani a területre jellemző típusrendet.
Képes az elvárásoknak megfelelően kitakarítani a vizes blokkot.
Képes az elvárt minőségben elvégezni az ablakok és más üvegfelületek tisztítását.
Képes elvégezni a felületek hatékony fertőtlenítését.

Attitűd:
Törekszik a szakmai ismeretek elmélyítésére.
Törekszik a határozott, udvarias kommunikációra.
Törekszik az etikai szabályok betartására.
Törekszik a kezelőszerek előírásainak megfelelő felhasználására. Nyitott új kezelőszerek megismerésére.
Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a védőfelszerelések használatát.
Önmagára nézve kötelezőnek tekinti az eszközök, gépek rendeltetésszerű használatát.
Törekszik a burkolatok, felületek pontos azonosítására.
Törekszik a szennyezettségi fok pontos, precíz meghatározására.
Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a szennyeződések, szennyezett oldatok elhelyezésére vonatkozó előírások betartását.
Tisztában van a normák jelentőségeivel és törekszik az anyagok gazdaságos felhasználására.
Törekszik a szennyeződések minél hatékonyabb eltávolítására.
Törekszik a padlók söprése, porszívózása során a pontos precíz munkavégzésre.
Törekszol a bútorok, berendezési tárgyak törlése során a precíz, rugalmas munkavégzésre.
Tiszteletben tartja a megbízó igényeit.
A vizesblokk takarítása közben törekszik a minőségi munkavégzésre.
Az ablakok és más üvegfelületek tisztítása során törekszik a minőségi munkavégzésre.
Megérti és elfogadja a tűz-, munka-, baleset-, és környezetvédelmi előírások betartásának fontosságát.

Felelősség, autonómia:
Felelősen használja a szakmai alapfogalmakat a kommunikációja során.
Felelősséget vállal kommunikációjáért.
Felelősséget vállal az etikai szabályok betartásáért.
Önállóan és felelősségteljesen használja és tárolja a kezelőszereket.
Önállóan és felelősségteljesen használja a védőfelszereléseket.
Önállóan és felelősségteljesen választja ki, használja a munkavégzéshez szükséges kézi tisztító eszközöket, gépeket.
Önállóan azonosítja a különböző felületeket, burkolatokat.
Szakmai irányítás mellett megállapítja a szennyeződések típusát, mértékét.
Felelősséget vállal a szennyeződések, szennyezett oldatok elhelyezéséért.
Önállóan rögzíti az alkalmazott eljárás, idő- és anyag ráfordítását.
Szakmai iránymutatás mellett végzi a szennyeződések eltávolítását.
Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi a padlók söprését, porszívózását.
Szakmai irányítás mellett kollégáival együttműködve végzi a bútorok, berendezési tárgyak törlését.
Felelősséget vállal a típusrend visszaállításáért.
Szakmai irányítás mellett a kollégáival együttműködve végzi a vizesblokk takarítását.
Szakmai irányítás mellett kollégáival együttműködve végzi az ablakok és más üvegfelületek tisztítását.
Szakmai irányítás mellett, munkájáért felelősséget vállalva fertőtleníti a különböző felületeket.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges

Óraszám: 160 óra
elmélet:    48 óra
gyakorlat: 112 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

12.

A kőművesmunka alapjai

A képzés célja: A képzés célja olyan ismeretek átadása, illetve olyan készségek és kompetenciák kialakítása, melyekkel a képzésben résztvevők képessé válnak szakmai irányítás mellett lakó- és munkakörnyezet tisztántartásával kapcsolatos kisegítő takarítói feladatok ellátásra.
A képzés célja A képzés célja továbbá, hogy ösztönözze a felnőtt lakosság részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a társadalmi és munkaerő-piaci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Képesség:
Használja a kőművesmunka eszközeit és kisgépeit
Részt vesz a kőműves munkafolyamatok előkészítésében.
Részt vesz a vasalási, betonozási, falazási és vakolatkészítési tevékenységekben.
Részt vesz a hő- és hangszigetelő, valamint a vízszigetelő tevékenységekben.
Munkája során betartja a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírásokat.
Segítséget nyújthat a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítása tevékenységekben.

Attitűd:
Az eszközök használata során törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre.
Az előkészítő tevékenységek végzése során törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre.
A vasalási, betonozási, falazási és vakolatkészítési tevékenységek közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre.
A hő- és hangszigetelő, valamint a vízszigetelő tevékenységek végzése közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre.
Munkavégzése során törekszik a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások betartására.
A bontási átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységek végzésekor törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre.

Felelősség, autonómia:
Szakmai iránymutatás mellett használja a kőművesmunka eszközeit. Felelősséget vállal a tárgyi eszközök megfelelő használatáért. Törekszik a tárgyi eszközök önálló használatára
Szakmai iránymutatás mellett részt vesz a kőműves munkafolyamatok előkészítésében. Felelősséget vállal az előkészítő munkafolyamatok megfelelőségéért. Törekszik az előkészítő munkafolyamatok önálló kivitelezésére.
Szakmai iránymutatás mellett vasalási, betonozási, falazási és vakolatkészítési tevékenységet végez. Felelősséget vállal a végzett folyamatok megfelelőségéért.
Szakmai iránymutatás mellett részt vesz a hő- és hangszigetelő, valamint a vízszigetelő tevékenységekben. Felelősséget vállal a hő- és hangszigetelő tevékenységek megfelelőségéért.
Felelősséget vállal a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások betartásáért. Törekszik a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások önálló kivitelezésére.
Szakmai iránymutatás mellett segítséget nyújt a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységekben. Felelősséget vállal a tevékenységek megfelelőségéért.
 

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges

Óraszám: 200 óra
elmélet:    60 óra
gyakorlat: 140 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

13.

Betonozási ismeretek

A képzés célja: A képzés célja olyan ismeretek átadása, illetve olyan készségek és kompetenciák kialakítása, melyekkel a képzésben résztvevők képessé válnak a sérült betonszerkezeteken helyszíni ellenőrzések elvégzésére a munkavégzés megkezdése előtt; a betonozási munkáknál felhasznált alapanyagok beazonosítására, szakszerű tárolására, kezelésére; a helyreállítandó betonszerkezet és környezetét a biztonságos, folyamatos munkavégzéshez történő előkészítéséhez; sík- vagy alakos felületekkel határoló szerkezet készítésére a betonszerkezetek helyreállítási munkálatokhoz; segédszerkezeteket készíteni a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási műveletekhez; a beton készítés technológiai utasítás szerinti műveleteinek elvégzésére monolit beton szerkezetek helyreállítása céljából; továbbá a frissbeton méret- és alakhelyességét közvetlenül a bedolgozása után történő ellenőrzésére; a bedolgozott beton utókezelésére, a betont körülvevő légköri jellemzőktől függően; és a tevékenységéhez kapcsolódó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások, szabályok betartására.
A képzés célja továbbá, hogy ösztönözze a felnőtt lakosság részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a társadalmi és munkaerő-piaci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Képesség:
Képes a sérült betonszerkezeteken helyszíni ellenőrzéseket végezni a munkavégzés megkezdése előtt
Képes monolit betonszerkezetek helyreállítása során felhasznált anyagok megjelenési formáinak (ömlesztett, zsákolt, darabáru stb) megkülönböztetésére, csomagoláson szereplő magyar nyelvű szakmai kifejezések értelmezésére
Képes a helyreállítandó betonszerkezet és környezetének megtisztítására, a munkálatok során érintett terület szabályos elhatárolására
Képes sík- vagy alakos felületekkel határoló szerkezetet készíteni a betonszerkezetek helyreállítási munkálatokhoz
Képes segédszerkezeteket összeállítani a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási műveletekhez
Képes bedolgozni, tömöríteni és formázni a bekevert betont
Képes ellenőrizni a friss beton méret- és alakhelyességét közvetlenül a bedolgozása után
Képes gondoskodni a bedolgozott beton utókezeléséről, a betont körülvevő legköri jellemzőktől függően

Attitűd:
Igyekszik a tőle telhető legalaposabban végezni a munkáját.
Érdeklődően és kíváncsian követi nyomon a piacon megjelenő új építőanyagokat, alapanyagokat
A tőle elvárható gondossággal végzi munkáját, tudva, hogy a helyreállított szerkezet minőségi jellemzői, valamint saját, munkatársai és környezetében tartózkodók biztonsága a tét,
A tőle elvárható gondossággal készíti a sík- vagy alakos felületekkel határoló szerkezeteket
A tőle elvárható gondossággal végzi munkáját, tudva, hogy a segédszerkezetek használata során saját, munkatársai és környezetében tartózkodók biztonsága a tét.
Odafigyeléssel, körültekintően, a technológiai utasítások betartásával javítja a betonfelületet.
Magára nézve kötelezőnek fogadja el a friss beton méret- és alakhelyesség ellenőrzésére vonatkozó előírásokat
Belátja az utókezelés fontosságát, vállalja annak elmaradásából adódó tönkremenetel követelményeit

Felelősség, autonómia:
Felügyelet mellett segítséggel végzi a munkáját.
Biztonsággal különbözteti meg az építőanyagokat, értelmezi a szakkifejezéseket
Felügyelet mellett, önállóan, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat készíti elő a betonszerkezet és környezetét
Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat, a helyes munkaeszközt megválasztva zsaluz
Felügyelet mellet, önállóan, a szokásos időtartam alatt, a munkabiztonsági előírások betartásával végzi a segédszerkezetek összeállítását
Felügyelet mellett, önállóan, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat végzi a monolit betonszerkezet helyreállítását
Önállóan mér, a mérési eredményt naplózza.
Önállóan utókezeli a betont, az elvégzett műveletet naplózza.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges

Óraszám: 120 óra
elmélet:     36 óra
gyakorlat:  84 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

14.

A munkakereséshez szükséges kompetenciák fejlesztése

A képzés célja: A képzésben résztvevő a korszerű álláskeresési technikák elsajátításával és alkalmazásával képes lesz feltérképezni a lehetőségeket, megfogalmazni konkrét elképzeléseiket, céljait a sikeres álláskereséshez. Az álláskereső saját belső motivációit, önérvényesítő magatartását mozgósítja a munkakeresés során. Rendelkezni fog munkaerő-piaci ismeretekkel, több módszer, on-line technika alkalmazásával képessé válik az önálló álláskeresésére, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre.
Megismerkedik a korszerű szakmai önéletrajzok típusaival, azok jellemzőivel, a motivációs levél írásának, álláspályázat összeállításának technikájával. Szituációs gyakorlat során lesz alkalma felkészülni és gyakorolni az interjúhelyzetben való működést, visszacsatolást kap szerepléséről.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzésben résztvevő ismerni fogja a munkaerőpiac fogalmát, jellemzőit, képessé válik arra, hogy tájékozódjon az őt érintő munkaerő-piaci lehetőségekről.
A képzésben résztvevő képes lesz álláskeresési ismeretek elsajátítására, önálló álláskeresésre.
Ismerni fogja a korszerű szakmai önéletrajzok típusait, azok jellemzőit, a motivációs levél írásának, álláspályázat összeállításának technikáját.
A résztvevők megfelelnek az információs társadalom legalapvetőbb elvárásainak, azaz alap szinten tudják használni a számítógépet és az internet, javítva ezzel munkaerő-piaci lehetőségeiket.
A képzésben résztvevők megismerik a különböző álláshirdetési felületeket, korszerű álláskeresési technikákat, képesek lesznek felvételi interjúra felkészülni.
A résztvevők képessé válnak kapcsolati tőkéjük aktivitására az álláskeresés érdekében.

Személyes kompetenciák: Asszertív kommunikáció, Meggyőzés, érvelés, Felelősségtudat, Önállóság, Hatékonyság, Tudatosság, Motiválhatóság, Együttműködés
Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés, Kapcsolatteremtő készség, Szervezőkészség, Problémamegoldás, Kapcsolatfenntartókészség, Kezdeményezőképesség
Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtés, Meggyőzőkészség, Érvelési készség, Határozottság

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: -

Óraszám: 30 óra
elmélet:     9 óra
gyakorlat: 21 óra

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A képzési program megtekinthető: Gyémánthegy. eu Kft telephelyén, ügyfélfogadási időben. 
A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen. H-Sze: 8.00-16.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Gyurcsina Nikolett-oktatásszervező
nikolett.gyemanthegy@gmail.com
+36709040241

Képzési statisztika

Korábbi évek képzéseinek statisztikái

Panaszkezelés

Reklamáció kezelés a képzéseinkkel kapcsolatosan

Archívum

Archív képzéseink